www.FruitWalls.com
Marcel Auburtinlaan 37
2600 Antwerpen - Belgium
Tel. +32 473-98 98 87
PRIVACY

1) Waarom dit Privacybeleid.
Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.
De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.
Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de Gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit Privacybeleid.
Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

2) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking.
De Website www.fruitwalls.be (hierna genoemd “Website”) alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

    Fruitwalls.com
    Marcel Auburtinlaan 37 bus 3
    2600 Antwerpen - Berchem
    www.fruitwalls.be
    info@fruitwalls.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor Fruitwalls als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.
In artikel 5 Privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

3) Verzamelen van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld;
• Via de registratie van de gebruiker.
• Via de toegang en gebruik van de website en diensten.
• Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie.
De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.fruitwalls.com verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.
Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4) Doeleinden van de verwerking.
De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:
• Voor een correcte toegang en gebruik van de website en diensten;
• Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten, zowel in eigen opdracht als in opdracht van partners;
• Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen;
• Voor de detectie van fraude en oneigenlijk gebruik.

5) Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?
De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop;
a) Feitelijke verwerkers.
Fruitwalls kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van Fruitwalls en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”. Fruitwalls kan volgende garanties omtrent de gegevensverwerking voorleggen:
• Feitelijke verwerkers worden uitsluitend aangesteld na een vergelijkende selectie waarbij een kwaliteitsvolle en veilige verwerking voorop staat.
• Fruitwalls heeft in haar overeenkomst met de feitelijke verwerker duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kwaliteit van gegevensverwerking.
 Privacy beleid   ǀ   Missie & Visie   ǀ   Algemene voorwaarden  ǀ  Fruit Quiz
English - Deutsch - Nederlands - Français

Start   ǀ  6 voordelen  ǀ  Tarieven  ǀ  Referenties  ǀ   Contact    ǀ   Vergelijking  ǀ   Links   ǀ   Garanties
• De feitelijke verwerker 
kan de gegevens uitsluitend
 gebruiken voor de doeleinden 
zoals bepaald door Fruitwalls.
Uw persoonsgegevens worden 
nooit verwerkt door een feitelijke 
verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert.
Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.
b) Andere verantwoordelijke verwerkers.
Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.
Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:
• Hotjar
Fruitwalls is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.
c) Doorgifte op grond van een gerechtelijk bevel of toepasselijke regulering.
Fruitwalls kan gehouden worden om, geheel of gedeeltelijk, inzicht te geven in de verwerkte persoonsgegevens op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Fruitwalls zal steeds een zekere terughoudendheid garanderen omtrent het gegevensinzicht doch binnen de grenzen van het bevel tot inzicht.

6) Welke rechten heeft de Gebruiker?
www.fruitwalls.com stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:
• De verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
• De verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;
• De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.
De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via email gericht aan emailadres info@fruitwalls.com . Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.
Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Fruitwalls verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Fruitwalls niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

a) Inzagerecht.
De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
Fruitwalls behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. Fruitwalls is niet verplicht om de Gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.
De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

b) Recht van verzet en verbetering.
De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.
De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen,
Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Vertical fruit wall